Poradnik Informatyczny

Lista poleceń

Lista poleceń cmd:

A

Append - Pozwala programom otwierać pliki danych w określonych katalogach tak jak w bieżącym katalogu.

Arp - Wyświetla lub modyfikuje tabelę translacji adresów IP do adresów fizycznych używanych przez protokół rozróżniania adresów (ARP).

Assoc - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia rozszerzeń plików.

Asr_fmt - Automatyczne odzyskiwanie systemu.

Asr_ldm - manager dysków logiczny

AT - Polecenia i programy usługi planowania poleceń AT do uruchomienia na komputerze o określonej godzinie i dacie. Usługa Harmonogram musi być uruchomiona, aby używać poleceń AT.

Atmadm - Statystyki Menedżera wywołań ATM systemu Windows.

Attrib - Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.

Auditusr - ustawia zasady inspekcji dla poszczególnych użytkowników.

 

B

 

Bootcfg - Konfigurowanie, ustawień pliku BOOT.INI

Break - Przerwanie w systemie DOS. Brak efektu w windowsie XP.

 

C

 

Cacls -Słyzu do modyfikacji, listy kontroli dostępu plików.

Calc - Kalkulator. (WIN)

Call - Wywołuje jeden program wsadowy z innego.

Cd - Change Directory Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.

Charmap - Tablica znaków.(WIN)

Chcp - Sprawdza/ustawia numer aktywnej strony kodowej.

Chdir - Wyświetla nazwę bieżącego katalogu lub zmienia go.

Chkdks - Sprawdza dysk i wyświetla raport o jego stanie.

Chkntfs - Wyświetla lub modyfikuje stan sprawdzania dysku podczas rozruchu.

Cipher - Wyświetla lub zmienia szyfrowanie katalogów [plików] w partycjach NTFS.

Cleanmgr - Oczyszczanie dysku. (WIN)

Cliconfg - Narzędzie sieciowe klienta servera SQL. (WIN) // ISS

Clipbrd - Podgląd wieloschowka.

Cls - Czyści ekran.

Cmd - Uruchamia nowa konsole.

Cmstp - Instalator Profilu Managera połączeń.

Color - Ustawienia koloru konsoli.

Command - Windosowki dos.

Comp - Porównuje zawartość dwóch plików bądź zestawu plików.

Compact - Wyświetla informacje o kompresji i umożliwia jej zmianę na partycjach NTFS.

Control - Panel Sterowania (WIN)

Convert - Konwertuje wolumin z FAT na NTFS.

Convlog - Microsoftowski - Konwerter dzienników internetowych.

Copy - Kopiuje plik.

CScript - Host skryptów systemu Windows.

 

 

D

 

Date - Ustawienie bądź wyświetlenie daty.

Dcomcnfg - Microsoft Managment Console (WIN)

Debug - program testujący i edytujący narzędzia.

Defrag - Defragmentacja dysku.

Del - Usuwa pliki.

Diantz - Aplikacja do kompresowania.

Dir - Wyświetla listę katalogów i plików znajdujących się w danym folderze

Diskcomp - Porównuje zawartość dwóch dyskietek.

Dickcopy - Kopiuje dyskietkę, na druga dyskietkę.

DiskPart - Program do zarządzania dyskami, partycjami.

Doskey - Edytuje wiersze polecenia, ponownie wywołuje polecenia systemu Windows XP i tworzy makra.

Driverquery - Wyświetlenie listy zainstalowanych sterowników urządzeń.

Dxdiag - Diagnostyka DirectX.

 

 

E

 

 

Edlin - Wierszowy edytor tekstu.

Echo - Wyświetla komunikaty lub włącza i wyłącza wyświetlanie poleceń.

Endlocal - Sprawia, że zmiany środowiska w pliku wsadowym nie będą lokalne.

Erase - Usuwa pliki lub foldery.

Eventcreate - Tworzenie niestandardowego identyfikatora i komunikatu w okreslonym dzienniku zdarzeń. Admin+

Eventtriggers - Konfigurowanie i wyświetlenie "wyzwalaczy zdarzeń" na systemie lokalnym i zdalnym. Admin+

Exit - Zamyka cmd.exe lub skrypt wsadowy.

Expand - Dekompresuje jeden lub więcej plików.

 

 

F

 

 

Fc - Porównuje parę lub zestaw plików i prezentuje różnice między nimi.

Find - Szuka ciągu znaków w pliku lub plikach.

Findstr - Szuka ciągu znaków w plikach.

For - Wykonuje dane polecenie dla wszystkich plików/zmiennych ze zibioru plikow, programie wsadowym.

Format - Formatuje dysk.

Fsutil - zawansowane działania na systemach plików. (wiele podpoleceń)

FTP - przesyłanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiony server ftp.

Ftype - Wyświetla lub modyfikuje skojarzenia typy plików używanych w skojarzeniach.

 

 

G

 

Getmac - Wyświetlenie adresu/ów MAC. Admin+

Goto - Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykietą wiersza w programie wsadowym.

Graphics - Program umożliwiający druk grafik.

Gpresult - Wyświetlenie zestawu zasad RSoP dla danego użytkownika oraz systemu.

GPUdate - Odświeżanie zasad grupy systemu operacyjnego Wndows.

Graftabl - Umożliwia wyświetlenie rozszerzonego zestawu znaków w trybie graficznym systemu Wondows.

 

 

H

 

 

Help - Podaje informacje o danym poleceniu to samo co "polecenie" /?.

Hostname - Pokazuje nazwę hosta.

 

I

 

 

IF - polecenie wykonujące przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.

Iisreset - Zarządzanie usługami internetowymi (restart,start,stop). IIS+

Ipconfig - Pokazuje informacje o numerach IP (ipconfig /all).

Ipxroute - Program do sterowania routingiem źródłowym i IPX.

 

 

K

 

Kb16 - Konfigurator klawiatury aby spełniała wymagania konkretnego języka.

 

 

L

 

Label - Edycja etykiety woluminu dysku.

Lodctr - Aktualizuje nazwy liczników Monitora wydajności i teksty objaśniające dla liczników rozszerzalnych.

Logman - Zarządzanie usługą dziennika zdarzeń i alertów, tworzenie dziennika sesji.

Lpq - Wyświetla stan zdalnej kolejki LPD. (drukarki).

Lpr - Wysyła zadanie drukowania do drukarki sieciowej.

 

M

 

Mkdir - Tworzenie katalogu.

Mmc - Microsoft Mamagment OCnsole (Win).

Mode - Konfiguracja urządzeń systemowych.

More - Prezentuje dane po jednej stronie/ekranie naraz.

Mountvol - Robi, usuwa lub wyświetla listę punktów instalacji partycji.

Move - Przenosi pliki i zmienia nazwy plików i katalogów.

Msiexec - Instalator windows.

 

 

N

 

Nbtstat - Wyświetlenie statystyk protokołu oraz bieżących połączeń TCP/IP używając NBT (NetBIOS przez TCP/IP).

Net - Polecenia usług sieciowych.

Netsh - Lokalne lub zdalne wyświetlenie bądź konfiguracja sieci, działającej na komputerze.

Netstat - statystyka protokołu oraz połączenia TCP/IP.

Notepad - Uruchominie notatnika windows.

Nslookup - Wyświetlenie informacji do diagnozowania infrastruktury systemu DNS.

Ntsd - jest to pomoc dla programistów. Nie powinno się tego używać bez odpowieniej wiedzy.

 

O

 

Openfile - Wyświetlenie lub rozłączenie plików i folderów otwartych w systemie. admin+

 

 

P

 

Path - Ustawianie bądź wyświetlanie ścieżki dla plików wykonywalnych.

Pathping - Wyświetlenie stopnia utraty pakietów na określonym routerze lub łaczu. Pomocne przy wyszukiwaniu wadliwych łączy w sieci.

Pause - Zawiesza działanie pliku wsadowego, raportując to komunikatem.

Pentnt - Wykrywanie błędu dzielenia zmiennoprzecinkowego.

Perfmon - Monitoring wydajności komputera (WIN).

Ping - Sprawdzanie łączności ze zdalnym serverem.

Popd - Zmienia bieżący katalog na katalog znajdujący się w poleceniu PUSHD.

Powercfg - Wyświetla informacje oraz pozwala na konfigurowanie zasilanie systemu. Admin+

Print - Drukowanie pliku tekstowego.

Prompt - Zmienia tekst zgłoszenia (monit) programu cmd.exe.

PushD - Zachowuję nazwę bieżącego katalogu używaną przez polecenie POPD przed zmianą danego katalogu na określony katalog.

 

 

R

 

 

Rasdial - Automatyzacja procesu połączenia usługi Klient Microsoft. Wyswietla aktualne połączenia.

Rcp - Kopiowanie plików do i z komputera na którym jest uruchomiona usługa RCP.

Recover - Narzędzie do odzyskiwania informacji z uszkodzonego dysku.

Reg - Umożliwia działanie na rejestrze systemu windows.

Regsvr32 - Rejestrator plików .dll w postaci składników poleceń do rejestru.

Relog - Służy do stworzenia nowych dzienników wydajności z istniejących już dzienników, zmieniając częstotliwość próbkowania i format zapisu dziennika.

Rem - Komentarz w plikach wsadowych.

Rename - Zmiana nazwy pliku.

Replace - Zamienia pliki o tych samych nazwach z jednego katalogu do drugiego.

Reset session - Polecenie służące do zresetowania (usunięcia) sesji na serwerze terminali.

Rexec - Usługa umożliwiająca na wykonanie polecenia w systemie innym niż z rodziny Windows, posiadający usługę Rexex (demon).

Rmdir - Usuwa katalog.

Route - Wyświetlanie oraz modyfikacja wpisów w lokalnej tabeli routingu protokołu IP.

Rsh - Usługa umożliwiająca wykonanie polecenia na zdalnych komputerach.

Rsm - Usługa zarządzająca zasobami nośników za pomocą Magazynu wymiennego.

Runas - Możliwość uruchomienia określonych programów i narzędzi z uprawnieniami innymi niż uprawnienia związane z bieżącym logowaniem.

 

 

S

 

Sc - Zarządzanie usługami.

Schtasks - Zarządzanie zaplanowanymi zadaniami, lokalnie i zdalnie. Admin+

Secedit - Konfiguracja oraz analiza zabezpieczeń systemu poprzez porównanie konfiguracji bieżącej z szablonem.

Set - Ustawianie oraz wyświetlanie zmiennych środowiskowych w cmd.exe.

Setlocal - Zmienna pozostaje tylko w pliku wsadowym i nie ma bezpośredniego wpływu na zmienne środowiskowe.

Sfc - Kontroler plików systemu Windows.

Shadow - Służy do monitorowania innej sesji usług terminalowych.

Shift - Zmienia pozycję parametrów wsadowych w plikach wsadowych.

Shutdown - Polecenie zarządzające wyłączeniem/restartem komputera, lokalnego zdalnego.

Sort - Polecenie sortujące dane wyjściowe (zawartość plików) i zapisuje wynik w innym pliku bądź wyświetla na ekranie.

Start - Uruchamia oddzielne okno aby uruchomić dany program, plik.

Subst - Służy do kojarzenia ścieżki z literą dysku.

Sysocmgr - Instalator ograniczonego zestawu składników opcjonalnych.

Systeminfo - Podstawowe informacje o konfiguracji systemu. admin+

 

 

T

 

Taskkill - Służy do zamykania jednego lub więcej procesów.

Tasklist - Wyświetlenie wszystkich procesów.

Taskmgr - Ctr+Alt+Del :>

TcmSetup - Ustawienie bądź wyłączenie klienta TAPI.

Telnet - program służący do zarządzania komputerem zdalnym bądź lokalnym, na którym jest uruchomiony server telnet.

tlntadmn - parametry oraz ustawienia lokalnego servera telnet.

tftp - Przesyłanie i odbieranie plików za pomocą TFTP.

Time - Pokazuje i ustawia czas.

Title - Ustawia tytuł dla cmd.exe.

Tracerpt - Służy do przetwarzania dzienników śledzenia zdarzeń.

Tracert - Tace Rout - prześledzenie drogi pakietów z naszego komputera do servera na TCP/IP

Tracert6 - Trace rout na IPv6.

Tree - Graficzne przedstawienie struktury folderów.

Tscon - Służy do połączenia sesji użytkownika z sesją terminalową.

Tsdiscon - Polecenia rozłączające sesję terminala.

Tskill - Zamyka proces na lokalnym bądź zdalnym komputerze. admin+

Tsshutdn - Polecenia zamykające server w kontrolowany sposób.

Type - Wyświetla zawartość jednego bądź kilku plików tekstowych.

Typeperf - Jest to program pokazujący dane na temat wydajności, może jest też zapisc w logu.

 

 

U

 

Unlodctr - Służy do usuwania nazwy licznika wydajności i tekst wyjaśnienia związanego z usługą lub sterownikiem urządzenia z rejestru systemowego.

Userinit - Otwarcie "Moje Dokumenty" dla zalogowanego usera.

Utilman - Manager narzędzi. (lupa i takie tam badziewia)

 

 

V

 

 

Ver - Wersja systemu.

Verifier - weryfikator sterowników.

Vol - Wyświetlanie etykiety partycji/woluminu.

Vssadmin - Kopiowanie partycji w tle. admin+

 

 

W

 

W32 - Program do diagnostyki usługi "Zegar systemu Windows".

Winchat - Chat systemu windows, działający na lanie.

Winhlp32 - Aplikacja otwierająca pliki pomocy.

Winmine - saper (WIN).

Winmsd - Informacje o systemie Windows. (WIN)

Winver - Wersja systemu. (WIN)

WMIC - "Windows Management Instrumentation Command-line" zarządzanie instrumentacjami windows.

Write - Otwarcie wordpada.

Wscript - Host skryptów systemu windows.

Wuauclt:- Update Systemu windows.

 

 

X

 

Xcopy - Służy do kopiowania drzew katalogów i plików.
Darmowa wymiana lajkuj.pl
http://szybkakasa24h.pl tomekzoranski.pl.tl/Dowody-wyplat.htm
http://www.zarabiaj-promuj.pl
Zarabiara.pl
PaidVerts autosurf, polski autosurf, darmowa promocja, darmowa reklama autosurf, polski autosurf, darmowa promocja, darmowa reklama
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program

Get paid to share your links!

http://surfujkase.pl/ zarabiaj i wymieniaj się fanami http://5zeta.pl Web Analytics Zarabiajmy razem!  Statystyki
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja